คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิชาญโพธิวัฒน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระศักดิ์ จัลวรรณา
ตำแหน่ง : กำนันตำบลท่าข้าม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ เกสโร
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณเดช จันแดง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ อินทกาญจน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดชัย ชุมคง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางใครศรี คลองสนั่น
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง จัลวรรณา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล จตุราเพศ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ สาแล
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ หแว
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัติ กลับกลาย
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ขวัญมนิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน