กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนนท์นรินทร์ ปิ่นแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวราวีญา ซอมัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายแวแอ วะตะกี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2