หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เปิดสอนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6