กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางยุพิน วงศ์จันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายนิวัติ กลับกลาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายกฤษกร จีรัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุกันยา ขวัญอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1