เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

          1. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

          2. พัฒนาโรงเรียนโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน ในการบริหารจัดการ

          3. บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ ทักษะในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นภายใต้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

          4. นักเรียนมีพฤติกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ โดยผู้บริหาร คณะครูเป็นแบบอย่าง

          5. นักเรียนและบุคลากรได้รับข่าวสารในด้านการศึกษา เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อรวมทั้งการพัฒนาแผนแนะแนวในการส่งเสริมให้นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น

          6. พัฒนาระบบ  ICT ให้บริการกับนักเรียนอย่างทั่วถึง และพัฒนานักเรียนควบคู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม