กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาภรณ์ ปิ่นแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนต์นภา กาญจนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนิศา นิยมเดชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2