กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
3.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ