กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมจิตร ถึงมูสิก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรอกีเยาะ ยูโซะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวซูไฮบะห์ เจะเมาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2