วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  วิสัยทัศน์

 ภายในปี  2566  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่ ผู้เรียนมีคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการก้าวทันเทคโนโลยี  มีหลักธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”