คณะผู้บริหาร

นายสมชาย ขวัญมนิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิภพ รุ่งโรงจน์รังสรร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิวัติ กลับกลาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวแฉล้ม อินทศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นายภูวดล เภาอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายกฤษกร จีรัง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ