พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

1.    ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.    ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
4.    ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
5.    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.    ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน
7.    ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร