กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูวดล เภาอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายแสงสุรินทร์ ดาราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางฟาราห์นัส กาซอ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1