ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา ณ พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 – 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยศักดิ์ จิตต์ภักดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 – 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ อินทรศรีสม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายเติม สารพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ศรีตะวัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 – 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ ชนามุยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 – 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ขวัญมนิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 จนถึงปัจจุบัน