กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายซาฮีดัน มาฮะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสามารถ สังข์วัดชุม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2