ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.65)
  
              ชั้น            จำนวนนักเรียน (คน)        หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
 ม.1 22 48 70  
 ม.2 20 22 42  
 ม.3  21 27 48  
 รวม ม.ต้น  63 97 160  
ม.4 19 36 55  
ม.5 9 37 46  
ม.6 9 33 42  
รวม ม.ปลาย 37 106 143  
รวมทั้งหมด 100 203 303  
ร้อยละ 33.00 67.00 100