ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

           ประวัติโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

                เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  จัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ วันที่  28 เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  2520  โดยเริ่มจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา  2520  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา  2538 เป็นต้นมา

         ที่ตั้ง / ขนาด

                                                                           

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร    ตั้งอยู่เลขที่  89  หมู่ที่  1  ถนนทางหลวงชนบท สาย 4061 (ปะนาเระ-บ้านปาลัส )   ตำบลท่าข้าม    อำเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94130       โทรศัพท์  073-499098    โทรสาร  073-499107  E-mail schooltkw@hotmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15

                เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  มีพื้นที่บริการ 5 ตำบล 
ตำบลท่าข้าม  ตำบลบ้านกลาง  ตำบลบ้านนอกและตำบลตะโลกาโปร์  อำเภอยะหริ่ง

                                             วิสัยทัศน์

     โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพ

 

                                              พันธกิจ

1.  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้
2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการใช้ ICT  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

                                            เป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ ICT   มีคุณธรรมมีทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 

         อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้  ประพฤติดี  มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม