กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแฉล้ม อินทรศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางแวอัสเมาะห์ ปานหลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฮุสนา เจะเลาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเดชา อาแว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพรทิพย์ สีสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนาญีเร๊าะ โซะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอมาณีย์ บัวเชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1