กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักริน ดวงสอดศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอัซฮา แกแม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2