จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ประกาศราคาโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน (อ่าน 96) 26 ม.ค. 65
ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาและห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 73) 05 ม.ค. 65
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษา สิ่งก่อสร้างอื่น และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ (อ่าน 1074) 10 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ (อ่าน 941) 20 ต.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในการทัศนศึกษา (อ่าน 1133) 06 ต.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา (อ่าน 1431) 30 มี.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1978) 03 มี.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการปรังปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน (อ่าน 1143) 21 ม.ค. 60
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในการทัศนศึกษา (อ่าน 1255) 12 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางการก่อสร้างโรงอาหาร / หอประชุม แบบ 101ล/27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) (อ่าน 2016) 12 ธ.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการ ทาสีอาคาร 216ค และอาคาร GS213B (อ่าน 786) 02 ธ.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหลอด LED (อ่าน 718) 29 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 1132) 24 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์..โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร (อ่าน 689) 27 ก.ย. 59